header
Милена Плочева
адвокат, управляващ съдружник

e: mplocheva@pvk-lawfirm.com
t: +359 2 986 53 55

> търговско право
> режим на публичните дружества
> вещно право
> договорни правила ФИДИК
> процесуално представителствоБиография

Милена Плочева работи в сферата на търговското, корпоративното, облигационното, вещното, банковото и административното право. Участвала е при изготвянето на правни анализи на търговски дружества и притежава значителен опит, свързан с организацията и дейността на публичните дружества, юридическите лица с нестопанска цел, правния режим на приватизационните сделки, концесиите, обществените поръчки, спорове по прилагане на договорните правила ФИДИК, консултирането на сделки, свързани със строителство, продажба и инвестиции в недвижими имоти, съдебни и арбитражни процедури по граждански, търговски и административни дела.

Милена Плочева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Софийската адвокатска колегия. Включена е в списъка на външните експерти към Агенцията по обществени поръчки.

Езици

Български, Английски, Руски
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com