header
Търговско право

 • учредяване, придобиване, преструктуриране, преобразуване и ликвидацията на търговски дружества
 • несъстоятелност
 • публични дружества
 • създаване и управление на холдингови структури
 • изготвяне на анализи на правното състояние на търговски дружества
 • концесии
 • търговски сделки
Банково и финансово право

 • консултиране на търговски банки, застрахователни дружества и инвестиционни фондове, във връзка с тяхното създаване, лицензиране и текуща дейност
 • изготвяне на правни становища и анализи при въвеждането на нови банкови и застрахователни продукти
 • правна помощ при преструктуриране на дългове и търговия с дългови инструменти
Данъчно право

 • консултиране по въпросите на данъчното облагане, митническия режим
 • изготвяне на становища за избягване на двойното данъчно облагане
Конкурентно право

 • консултиране по въпросите на монополно и господстващо положение, концентрацията на стопанска дейност и нелоялната конкуренция
 • правна помощ и представителство, свързани с производства пред Комисията за защита на конкуренцията
Право на интелектуална собственост

 • консултиране във връзка с възникването на права на интелектуална собственост, предмет на защита
 • подготвяне на книжа с правно значение за издаване на патент, регистрация на марка, промишлен дизайн и географско означение
Вещно право и строителство

 • проучване на правния статут на недвижими имоти
 • участие в преговори
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори и други книжа с правно значение, включително консултиране, по договорните правила ФИДИК
Процесуално представителство

 • защита пред всички съдебни инстанции в България, представителство пред български и международни арбитражи
 • процесуално представителство по търговски, граждански, административни
 • митнически, данъчни и вещно-правни спорове
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com